วันพุธที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2559

ก้อนกำมะถันช่วยลดปัญหาของหนูภายในบ้านได้


 สถานะของพระในสังคมมีประเด็นหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ระหว่างพระกับสังคม นั่นก็คือเรื่องสถานะของพระในสังคม พระจะมีความสัมพันธ์กับสังคมอย่างไรส่วนหนึ่งขึ้นอยู่กับว่าผู้คนยอมให้พระมีสถานะอย่างไรในสังคม ในอดีตพระมีบทบาทและความสัมพันธ์กับชุมชนมาก เนื่องจากพระอยู่ในสถานะผู้นำของชุมชน แต่ในปัจจุบันพระมีบทบาทน้อยลงและห่างเหินจากสังคมมากขึ้นและมีแนวโน้มจะเป็นเช่นนั้นมากขึ้นในอนาคต ดังเห็นได้ว่าแม้กระทั่งในเรื่องความรู้เกี่ยวกับศาสนาหรือธรรมะ ผู้คนเป็นอันมากก็หันไปพึ่งพาแหล่งอื่นแทนที่จะไปหาจากพระ  ไล่หนู เพราะถือว่า“พระสงฆ์ไม่น่านับถือหรือไม่รู้ธรรมะดีพอ” บ้าง หรือเพราะ “หาความรู้จากแหล่งอื่นได้สะดวกกว่า” บ้าง แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่าพระมิได้อยู่ในสถานะผู้นำ (แม้กระทั่งในทางศาสนา)ในสายตาของผู้คนจำนวนมากขึ้นเรื่อย ๆอันที่จริงแล้วปรากฏการณ์ดังกล่าวถือได้ว่า เป็นธรรมดาของความสัมพันธ์ระหว่างพระกับสังคมฆราวาส ไม,ว่าจะมองในเชิงประวัติศาสตร์ หรือเปรียบเทียบกับสังคมอื่น เราจะพบว่าบทบาทความสัมพันธ์ระหว่างพระกับฆราวาสนั้นมักจะผกผันเป็นปฏิสัมพันธ์ต่อกัน เมื่อใดก็ตามที่ฆราวาสยังไม่เข้มแข็งหรือมีปัญหา พระหรือสถาบันสงฆ์จะมีบทบาทมาก ไม่เฉพาะในด้านจิตใจหรือด้านศาสนาเท่านั้น  เครื่องไล่หนูไฟฟ้า หากยังรวมถึงบทบาทในทางสังคมหรือในทางโลก ดังจะเห็นได้ว่าในสมัยก่อนวัดเป็นศูนย์กลางทั้งด้านการคืกษาสังคมวัฒนธรรม นอกเหนือจากในด้านธรรมะ แต่เมื่อฆราวาสมิความเข้มแข็งขึ้นก็เข้ามาร้บผิดชอบหรือดึงบทบาททางสังคมดังกล่าวออกไปจากวัด ทำให้พระมีบทบาทน้อยลง และลดความเป็นผู้นำลงไปตามเมืองต่าง ๆ ของไทยสถานะของพระลดน้อยถอยลง เพราะสังคมฆราวาสเข้มแข็ง แต่ถ้าในต่างประเทศจะตรงกันข้าม ชุมชนคนไทยมักจะอ่อนแอรวมกันไม่ติด ดังนั้นวัดจึงกลับมามีบทบาทสำคัญอีก ดังเห็นได้ว่าวัดไทยในต่างประเทศ มักเป็นที่สอนหนังสือไทย วัฒนธรรมไทย และจัดงานเทศกาลต่างๆ ตามประเพณีไทย (รวมทั้งกิจกรรมสมัยใหม่ เช่น ประกวดพทรวิบัคินางงาม) อย่างที่เคยทำในอดีต ขณะที่วัดจีนในต่างประเทศ จะทำแต่กิจกรรมด้านศาสนาล้วนๆ เซ่น สอนธรรมะ พิธีกรรมทางศาสนา ส่วนกิจกรรมทางสังคมและวัฒนธรรมเป็นเรื่องที่ฆราวาสจัดการ ทั้งนี้เพราะชุมชนฆราวาสสามารถรวมกันได้เป็นปีกแผ่นเรายังพบปรากฏการณ์ทำนองเดียวกันนี้ในศาสนาอื่นและประเทศอื่นๆอีก กล่าวคือนักบวชจะเข้าไปมีบทบาททางโลกและได้รับการยกย่องเป็นผู้นำในยามที่สังคมอ่อนแอ และจะกลับไปมีบทบาทเฉพาะทางด้านศาสนาเมื่อสังคมเข้มแข็งขึ้น ในลาตินอเมริกา เมื่อรัฐบาลเผด็จการก่อให้เกิดความระสำระสายในสังคม เซ่น ละเมิดสิทธิมนุษยชน ทำให้เกิดความยากจนไปทั่วนักบวชในคริสต์ศาสนาจะมีบทบาทสำคัญในสังคมและมีประชาชนเข้ามาเป็นฐานสนับสนุน ครั้นมีการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง วิธีกำจัดหนู  บ้านเมืองเป็นประชาธิปไตยระบบศาลและสถาบันสังคมอื่นๆ ทำงาน แก้ปัญหาสังคมไปตามลำดับฆราวาสสามารถแก้ปัญหาของตัวได้ ฝ่ายพระสงฆ์ซึ่งเป็นแกนนำในการปกป้องสิทธิมนุษยชนและเรียกร้องประชาธิปไตยก็จะมิอิทธิพลและบทบาทน้อยลงในอิหร่านก็เซ่นกัน เมื่อชาห์ทำตัวเป็นเผด็จการ บ้านเมืองระสำระสายไปทั่ว ขบวนการของนักบวชนำโดยโคไมนีก็ฃยายตัว และเข้ามามีบทบาทในทางโลกมากกว่าแต่ก่อน จนกระทั่งกลายเป็นผู้นำในการปฏิบัติแต่หลังจากการปฏิวัติผ่านไปได้หลายปี บ้านเมืองเริ่มเข้ารูปเข้ารอย สถาบันและกลไกต่างๆ ในทางโลกทำงานได้ดีขึ้น อิทธิพลของฝ่ายนักบวชก็เริ่มลดลงอำนาจไปอยูในมือของฆราวาสมากขึ้น เห็นได้ว่า ถ้าหากว่าในอนาคต สังคมฆราวาสมีความเข้มแข็งกว่าแต่ก่อนสามารถแก้ปัญหาต่างๆ ได้ด้วยกลไกและสถาบันของฆราวาสเอง บทบาทของพระก็จะลดลงไปเรื่อย ๆ คงเหลือแต่บทบาทหลักที่เป็นบทบาทยืนพื้นคือบทบาทด้านศาสนา จิตใจ พิธีกรรม แต่ก็อาจเป็นไปได้ว่า ฆราวาสอาจแย่งบทบาทเหล่านี้!ปได้อีก ดังเห็นได้ว่าในประเทศอุตสาหกรรมอย่างสหรัฐ-อเมริกาและญี่ปุน ฆราวาสเข้ามามีบทบาทสำคัญในวงการศาสนามากขึ้น จน วิสาโลเกิดขบวนการศาสนาแบบฆราวาสขึ้นเป็นอันมาก ในสหรัฐฯ ขบวนการเผยแผ่ศาสนาแบบอีแวนเจลิสต์ เป็นขบวนการฆราวาสล้วนๆ ในญี่ป่นขบวนการฆราวาส เช่น โสกักกาไก ริชโ'ช โกเซไก เติบโตอย่างรวดเร็ว จนมีสมาชิกหลายล้านคน การสอนธรรมะและการทำพิธีกรรมทางศาสนาล้วนดำเนินการโดยฆราวาส ขณะเดียวกันพิธีกรรมที่สำคัญ เช่น งานศพ ปัจจุบันก็มีบริษัทเอกซนเข้ามาทำธุรกิจในด้านนี้กันมากขึ้น โดยไม่ใช้ที่วัดจัดงานศพ ผงกำมะถัน แต่ยังว่าจ้างนักบวชไปสวดอยู่ แม้กระนั้นบางแห่งก็ไม่ได้ใช้นักบวชแล้ว แต่ใช้หุ่นยนต์แทนคำถามก็คือ หากว่าสังคมไทยในอนาคตมีความเข้มแข็งขึ้น จะโดยเพราะการหนุนเสริมของพระสงฆ์ (ดังกล่าวข้างต้น) หรือเพราะการร่วมแรงร่วมใจของฆราวาสกันเอง พระจะยังเป็นลิงจำเป็นแค่ไหน ในเมื่อบุคคลสามารถคืกษาธรรมะได้โดยสามารถอาคัยครูบาอาจารย์ที่เป็นฆราวาสหรือหาหนังสืออ่านกันเองได้ แม้กระทั่งการสอนกรรมฐาน ปัจจุบันก็มีฆราวาสหลายคนที่สามารถทำได้ เช่นเดียวกับการเป็นตัวกลางกับลิงคักดิ้ลิทธหรือหน้าที่ในทางไสยศาสตร์ก็มีฆราวาสทำหน้าที่นี้แทนพระมากขึ้นเครื่องไล่หนู

1 ความคิดเห็น:

  1. http://www.sjgadget.com/category/47/เครื่อง-ไล่สัตว์/เครื่องไล่หนู

    ตอบลบ